eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Проект BGENVIRONMENT-4.004-0010

ЧЕРНОМОРСКА

ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ

Работим заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа!

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ има за цел да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021.

Настоящият проект обединява усилията на шест черноморски общини Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско да се адаптират към променящия се климат и да намалят емисиите чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители. Водеща организация на проекта е община Каварна, а Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Норвежката компания за изследвания и иновации Smart Innovation Norway AS ще подпомогнат с експертиза за постигане на резултатите по проекта.

Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Този сайт е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Eлектромобилност“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9/31.03.2023г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Община Каварна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмният оператор на Програма ООСКП.

www.eeagrants.bg

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.