eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

HomeЗа проекта

За проекта

Информация за проекта


Договор за предоставяне на БФП № Д-33-9/31.03.2021 г.
Име на проекта: „Черноморска Електромобилност“
Номер на проекта: BGENVIRONMENT-4.004-0010

Бенефициент: Община Каварна
Партньори:

 • Община Бяла
 • Община Дългопол
 • Община Долни Чифлик
 • Община Несебър
 • Община Приморско
 • Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)
 • Smart Innovation Norway AS, Норвегия

Бюджет: 779.674,75 лв
Продължителност: 13 месеца (31.03.2023г. -30.04.2024г.)


Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ има за цел да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021. Затова и настоящият проект обединява усилията на шест черноморски общини Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско да се адаптират към променящия се климат и да намалят емисиите чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители.

Чрез поредица от съвместни обучения, проучване и взаимстване на добри практики от държавите донори ще се подобри капацитета на местните власти за планиране на обществено приемливи политики свързани с адаптацията, прилагане на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени. За адаптиране към специфичния за общини с развит морски туризъм отпечатък на климатичните промени, на територията на общините-партньори ще се приложи иновативен, демонстрационен модел, наречен „Черноморски коридор за електромобилност“. За тази цел на територията на общините-партньори ще бъдaт изградени зарядни станции за електромобили. Така ще се сформира образно, т.н. „Черноморски коридор за електромобилност“, който покрива над 330 км ивица по крайбрежието. Инсталирането на зарядните станции ще стимулира ползването на електромобили от местното население и ще позволи на българските и чуждестранни туристи да пътуват спокойно по цялото Българско Черноморие или да преминават транзитно от Румъния към Турция и Гърция с електромобили. Върху шестте зарядни станции ще бъдат инсталирани соларни панели за автономност на станции и използване на „зелена енергия“.  В рамките на проекта, за всяка община-партньор ще бъде закупен по един електромобил, който да се използва за предоставяне на общински услуги в областта на социалните дейности, образованието, културата, младежки дейности, спорт и др.


Основна цел: Повишаване капацитета на общините-партньори за оценка на  стратегическите и плановите им документи по отношение на предвидените и реализирани дейности, водещи  до намаляване на емисиите на парникови газове и смекчаване на климатичните промени с цел подобрено планиране и изпълнение на нови стратегически действия за въвеждане на добри практики, в т.ч. от държавите донори,  за адаптация към изменение на климата.

Специфични цели:

 • Предоставяне на обучения за специалистите на шестте общини – партньори за преразглеждане и оценка на ефективността на действащите стратегически планове и съдържащите се в тях климатични мерки, и в планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени
 • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта на територията на партньорските общини
 • Подобряване на сътрудничеството чрез разпространение на добри практики от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво
 • Повишаване на способността на местните общности за намаляване на емисиите чрез разработване на Планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата за общините партньори по проекта.

Очаквани резултати по проекта

 • Разработен електронен доклад с добри практики в областта на адаптация към изменение на климата
 • Интерактивни видеа за ползите от използването на електромобили
 • Проведен обучителен семинар за общинските служители
 • Разработени Общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата
 • Работно посещение в Норвегия за общинските служители
 • Закупени електромобилиза общините-партньори
 • Монтирани зарядни станции със соларни панели за електромобили на територията на общините-партньори
 • Разработено мобилно приложение за зарядните станции

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.